Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień

Burmistrz Zelowa uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tutejszym Urzędzie w dniu 12.06.2023 r. przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bełchatowie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.zelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie poniższą ofertę. Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość ...

Więcej
Skip to content