Informacja

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zelów”, który został złożony o dofinansowanie do RPO WŁ informujemy, że do tej pory wniosek został oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod kątem spełnienia warunków formalnych. Natomiast planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu to dopiero czerwiec 2022 r.  O wszelkich zmianach dotyczących procesu oceny i wyboru projektu do realizacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej

Program współpracy na rok 2022

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje mogą być skutecznym narzędziem dialogu pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Dzięki nim, organizacje mają możliwość wypowiedzenia swoich racji oraz zgłoszenia swoich pomysłów. Konsultacje potrwają od 26 października do 9 listopada 2021 roku. Ogłoszenie o ...

Więcej

Zakończono remont drogi w Pawłowej

Zakończono czynności odbiorowe robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Modernizacja - remont drogi gminnej w miejscowości Pawłowa". W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi w technologii powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową na podłożu z tłucznia dolomitowego. Nową nawierzchnię wykonano na odcinku ok. 681 mb. Inwestycja jest współfinansowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego w formie dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w wysokości 106.770,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania to 266.467,17 ...

Więcej

Stypendium szkolne – decyzje

Informujemy, że decyzje dotyczące stypendium szkolnego za okres wrzesień-grudzień 2021 r. będą wydawane w okresie od 11.10.2021 r. do 15.10.2021 r. w godz. 8:00 – 14:00 w Urzędzie Miejskim w Zelowie, w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (pokój 107) - dotyczy osób, które składały wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022. tel. 44/634-10-00 w. 46

Więcej

Plac zabaw dla gminnego żłobka

W ramach realizowanego przez gminę projektu pn. „Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich” obok budynku żłobka powstał plac zabaw dla młodszych dzieci, przeznaczony wyłącznie dla potrzeb tej placówki. Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz przygotowanie podłoża pod zabawki wraz z nawierzchnią trawiastą.  Było to niezbędne do realizacji jednego z celów projektu, jakim jest stworzenia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, które będzie gwarantować bezpieczeństwo korzystającym z niego dzieciom. Plac wyposażono w zjeżdżalnię ...

Więcej

Renowacja boiska dobiegła końca

Zakończono czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja boiska zlokalizowanego w Zelowie przy ul. Lubelskiej".  Na istniejącej dotychczas nawierzchni boiska wykonano renowację w celu przywrócenia jej wartości użytkowych. Zdjęto zachwaszczoną warstwę darni, nawieziono warstwę ziemi urodzajnej, wymieniono uszkodzone rury nawadniające, zamontowano elementy zawodnienia: sterowniki i zraszacze, wyprofilowano płytę boiska, posiano trawę, zasilono murawę nawozami wieloskładnikowymi oraz zamontowano piłkochwyty. Zadanie współfinansowane zostało przez Województwo Łódzkie w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 65 tys. złotych. ...

Więcej

Remont drogi w Marszywcu

5 października zakończono czynności odbiorowe robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w Marszywcu". W ramach inwestycji wykonano  nawierzchnię drogi w technologii powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową na podłożu z tłucznia dolomitowego. Nową nawierzchnię wykonano na odcinku ok. 946 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 423.159,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków Gminy Kleszczów stanowi 349.205,00 zł.

Więcej

Wypełnij deklarację dotyczącą źródła ciepła

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Deklarację składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. Można ją złożyć na dwa sposoby: Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia ...

Więcej

Konferencja prasowa dotycząca Funduszu Wsparcia Lokalnego i Fundusz Drogowy

W dniu wczorajszym Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej utworzenia Funduszu Wsparcia Lokalnego dla gmin sąsiadujących z Gminą Bełchatów oraz przeznaczenia puli środków na Fundusz Drogowy dla powiatu bełchatowskiego. Utworzenie tych dwóch funduszy związane jest z wnioskiem o zmianę granic Gminy Kleszczów na rzecz Gminy Bełchatów, który obecnie jest procedowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak podkreśla Burmistrz Zelowa projekt jest ogromną szansą nie tylko dla Gminy ...

Więcej
Skip to content