Program czyste powietrze

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze i licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, że rządowy program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji poprawiających charakterystykę energetyczną budynków. Głównym celem tego programu  jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Inwestycje jakie mogą być realizowane w ramach tego programu to m. in.: wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Szczegóły programu:

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu bankowego
 • Dotacja z prefinansowaniem

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy:

 1. posiadający prawo własności lub będący współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
 2. którzy uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Opis programu oraz niezbędne informacje znajdziecie Państwo pod linkami:

Sposób złożenia wniosku:

 • Elektronicznie poprzez:
 • aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW pod adresem: https://portal.wfosigw.lodz.pl/)
 • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
 • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW:

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku.

Przedmiotowy wniosek został udostępniony w formacie formularza interaktywnego, który po kliknięciu odpowiedniego przycisku dokonuje sprawdzenia poprawności wniosku. W związku z powyższym dlatego nie ma możliwość niepoprawnego wypełnienia wniosku. Po pozytywnej weryfikacji wniosku istnieje możliwość złożenia wniosku:

 • poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa),
 • lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

 1. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 2. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób, o którym mowa powyżej, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.

Aktualne formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej:

Wersja poglądowa wnioski dostępna do pobrania:

Pytania lub wątpliwości można kierować telefonicznie lub mailowo :

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 1. TELEFON –  42 663 41 00 
 2. MAL –  fundusz@wfosigw.lodz.pl
 3. ePUAP – Elektroniczna skrzynka podawcza/WFOSIGWLODZ/SkrytkaESP 
 • Urząd Miejski w Zelowie
 1. TELEFON – 44 635 15 30
 2. gk@zelow.pl

 Dane dotyczące wdrożenia Programu Czyste Powietrze (stan na dzień 30.06.2024 r.)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content