Stypendium i zasiłki szkolne

Pomoc materialna przysługuje uczniom:

 1. do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  Warunkiem jest uczęszczanie do szkoły publicznej, szkoły niepublicznej, niepublicznej szkoły
  artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej oraz do kolegiów pracowników
  służb społecznych.
 2. do czasu spełnienia obowiązku nauki wychowankom publicznych i niepublicznych
  ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – czyli do czasu pozostawania wychowankiem
  ośrodka, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są przyjmowane w okresie od 1 września do 15 września
danego roku szkolnego w Urzędzie Miejskim w Zelowie (pokój 107).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Zelów,
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w
szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomani, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie Miejskim w Zelowie wraz z
wymaganymi zaświadczeniami/ oświadczeniami o sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia oraz
o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego
( wnioskodawcami mogą być rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń).
2. Zamieszkanie na terenie Gminy Zelów.
3. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
4. Trudna sytuacja materialna ucznia – miesięczna wysokość dochodu netto (z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenie wniosku) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł.

Stypendium szkolne jest udzielane poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na
cele edukacyjne wymienione w Regulaminie udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zelów, po przedłożeniu oryginałów dowodów
potwierdzających poniesione koszty zakupu.

WZÓR WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela:
Ilona Wańdoch
Tel. 44 634 10 00 wew. 46

ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:
– śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
-klęski żywiołowej
-wydatków związanych z nagłą choroba
-innych szczególnych okoliczności

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie zasiłku.

WZÓR WNIOSKU O ZASIŁEK SZKOLNY

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia
będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content