Stypendium Jana Pawła II

Ze stypendium mogą skorzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół
wyższych mających miejsce zamieszkania i zameldowania w Gminie Zelów, którzy mimo
trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają dobre wyniki w
nauce.
Minimalna średnia ocen pozwalająca ubiegać się o stypendium Gminy Zelów
w zakończonym roku szkolnym (roku akademickim) wynosi:

 • dla ucznia 4,0,
 • dla studenta 3,5,
  a miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1200 zł.
  Stypendium nie przyznaje się:
  1) uczniowi, maturzyście lub studentowi, który we wniosku o stypendium podał dane
  nieprawdziwe lub niepełne;
  2) uczniowi lub studentowi, który powtarza rok nauki lub studiów, o ile to wynika z winy
  ubiegającego się;
  3) uczniom i studentom szkół i uczelni niepublicznych;
  4) osobom pracującym;
  5) uczniom i studentom powyżej 26 roku życia.
  Wnioski o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru składa się w Urzędzie
  Miejskim w Zelowie w terminie:
  1) od 1 sierpnia do 31 sierpnia
  dla uczniów – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia danego roku
  dla studentów – na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia danego
  roku
  2) od 1 grudnia do 15 grudnia
  na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca następnego roku – dla uczniów
  i studentów.

Wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosków stypendialnych:
1) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki bądź uczęszczanie do szkoły;
2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające podjęcie bądź kontynuację nauki;
3) kserokopia świadectwa / karta ocen
4) dokumenty poświadczające dane o sytuacji materialnej i rodzinnej kandydata
do stypendium, w tym zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku
5) zaświadczenie lub decyzję o pobieraniu przez ucznia (studenta) stypendium
socjalnego lub naukowego
Wykaz załączników, które można dołączyć do wniosków stypendialnych:
1) kopie dyplomów;

2) orzeczenie Zespołu Orzekającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
określające stopień niepełnosprawności;
3) zaświadczenie lekarskie lub inny dokument poświadczający ciężką lub długotrwałą
chorobę;
4) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające bezrobocie rodziców/ opiekunów
lub innych członków rodziny.
Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane nie będą
rozpatrywane.

wniosek dla ucznia

wniosek dla studenta

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content