Współpraca z organizacjami

W działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych niezwykle istotnymi partnerami samorządu są organizacje pozarządowe, które na terenie Gminy Zelów stanowią ogromny społeczny potencjał. W celu ułatwienia współpracy i dialogu organizacji pozarządowych z samorządem oraz wprowadzenia czytelnych i jednolitych dla wszystkich podmiotów kryteriów i warunków współdziałania na terenie Gminy Zelów tworzony jest Program współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy uchwalany jest corocznie na mocy art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program Współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi określa formy, zasady i zakres współpracy a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej.

Załącznik: 

Program współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Program współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content