Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Na podstawie art. art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej.

1. Źródło pochodzenia środków: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

2. Termin składania wniosku: Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

3. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

4. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
1) W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy – do 8 081 zł (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).
2) Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) – do 254 zł.
2a) W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46bprognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105% ( w roku 2021 r. wyniósł 105,1%).

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

5. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu:

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:

 • ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia,
  i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
 • ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki
  i metodyki oraz 10godzin praktyki metodycznej, lub
 • ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
 • w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym
  – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
 • przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych powyżej, posiadają ponadto:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać,
  i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiemegzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza/Cech

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiemegzamin zawodowy – egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.

UWAGA!

O dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą Komisją egzaminacyjną.

Dofinansowanie a pomoc de minimis

a) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

b) Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

c) Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis

d) Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

– zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

6. Wymagane dokumenty

Wniosek o wypłatę kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z kompletem dokumentów, do których zalicza się:

a) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (potwierdzone za zgodność z oryginałem z obydwu stron)

b) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

c) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
d) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),

e) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie, albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

f) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

g) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

h) kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

Pracodawca, który jest rzemieślnikiem zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle musi być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

W celu potwierdzenia statusu rzemieślnika należy postępować zgodnie z art. 73 ust. 1-7 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych:

1) Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą zwrócić się do izby rzemieślniczej z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym wydanym przez izbę rzemieślniczą.

2) Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 6, przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej we wpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mogą zwrócić się do izby rzemieślniczej z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym wydanym przez izbę rzemieślniczą.

3) Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2, zamieszcza się na stronie Związku Rzemiosła Polskiego, izb rzemieślniczych oraz na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4) Izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz dokumenty przedłożone przez przedsiębiorcę stanowiące podstawę do przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 62, w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.

5) Izba rzemieślnicza może zawiadomić wnioskodawcę, na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, o konieczności uzupełnienia wniosku, określając termin jego uzupełnienia. Wniosek nieuzupełniony w terminie określonym przez izbę pozostawia się bez rozpoznania.

6) W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4, izba rzemieślnicza przekazuje informacje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisy art. 44 ust. 3a–3d ustawy zmienianej w art. 62 stosuje się odpowiednio.

7) W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4, izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania o zawarciu umowy
z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem;
 2. kserokopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Rosiak-Stępnik – tel. 44 635 15 36

Załączniki do pobrania:

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content