Otwarte konkursy ofert

Zasady ogłaszania konkursów ofert szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 wyżej wymienionej ustawy.

Realizacja zadań publicznych może odbywać się poprzez powierzenie realizacji zadania, w ramach czego organ w całości finansuje zlecone zadanie lub wsparcie, czyli dofinansowanie jego wykonania przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej tematyką konkursu ofert.

Konkursy ofert ogłasza się w BIP, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie. Oferty składane do konkursów przyjmowane są w zamkniętych kopertach na stosownych formularzach.

Burmistrz Zelowa podejmuje w drodze zarządzenia ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji. Od decyzji Burmistrza Zelowa nie przysługuje odwołanie.

FORMULARZE

KONKURSY OFERT 2024

KONKURSY OFERT 2023

KONKURSY OFERT 2022

KONKURSY OFERT 2021

KONKURSY OFERT 2020

KONKURSY OFERT 2019

KONKURSY OFERT 2018

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content