Tryb pozakonkursowy

Na mocy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznaniu środków na podstawie art. 19 a ww. ustawy decyduje Burmistrz Zelowa, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznych jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.Do oferty, należy załączyć:

  • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Zelowie, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie (www.zelow.pl).

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

OFERTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content