Drewniane kościoły

„Drewniane kościoły dekanatu zelowskiego” to wydawnictwo zawierające informacje o drewnianej architekturze sakralnej znajdującej się na terenie naszej gminy. Foldery dostępne są w kościołach w Kociszewie, Łobudzicach, Pożdżenicach i Wygiełzowie, a także w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Projekt, którego inicjatorem była Parafia w Kociszewie został objęty honorowym patronatem Burmistrza Zelowa.

Więcej

Nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”

Informujemy o możliwości składania przez sołectwa zgłoszeń do naboru „Sołectwo na plus”. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości ...

Więcej

Informacja dla osób chcących skorzystać z NPP lub NPO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie ...

Więcej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Do 29 stycznia 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 ...

Więcej