XXVIII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Zelów na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2017 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zelów.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego – Stadionu Miejskiego w Zelowie, ul. Piotrkowska 51.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta i Gminy Zelów.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Zelów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zelów.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach przekształconego w Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zelów.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za ciepło.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wolne wnioski i informacje.

 1. Zakończenie sesji.