Ogłoszenie dotyczące uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny senior”

Burmistrz Zelowa uznając celowość realizacji zadania określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tutejszym Urzędzie w dniu 04.04.2024 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zelowie przedstawia ofertę na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy, zadania publicznego pn. „Aktywny senior”. Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.zelow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie poniższą ofertę. Data umieszczenia oferty: 09.04.2024 ...

Więcej

Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczychtj. kwota 280 zł.Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa ...

Więcej
Skip to content