XLVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

31 maja 2023 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Zelowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2022 rok”.
 5. Raport z wykonania w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.   
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Zelów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów.        
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów. 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Wypychów na dwa odrębne sołectwa Wypychów i Krześlów.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Szanowni Mieszkańcy,

porządek sesji przewiduje przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2022 rok”.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40, zm. poz. 572) „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas sesji w miesiącu czerwcu br. na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie absolutorium.  Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. (art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Nad przedstawionym raportem przeprowadzana jest debata. W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Zelów za 2022 rok” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zelowie.

Zgłoszenie do pobrania tutaj, bądź w Biurze Rady Miejskiej w Zelowie (pokój 120, I piętro Urzędu Miejskiego w Zelowie). 

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

O terminie sesji czerwcowej będziemy informować na stronie www.zelow.pl w aktualnościach.

Mieszkańcy chcący zabrać głos w dyskusji nad „Raportem o stanie gminy za rok 2022” mogą przekazać swoje zgłoszenie do Biura Rady Miejskiej w Zelowie, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23.

Adres e-mail: brm@zelow.pl

Telefon kontaktowy 44 635 15 43.  

Raport o stanie Gminy Zelów za 2022 rok (Plik PDF 21 MB)

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Wyjątkowa wystawa

Wnioski przeszły ocenę formalną

Nabór przedstawicieli na członków komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert

Skip to content