Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów

Zadanie dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 9/OW/P/2011

Data umowy: 18.07.2011 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

– budowa sieci sanitarnej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości o łącznej długości 29.994,13 mb;

– budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości 10.408,10 mb;

– budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 8.961,40 mb.

Efekt ekologiczny:

– wykonanie przez właścicieli nieruchomości 630 szt. przyłączy kanalizacyjnych i odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych na oczyszczalnię ścieków w Zelowie w ilości 91.980,00 m?/rok;

– wykonania przez właścicieli nieruchomości 363 szt. przyłączy wodociągowych i dostarczenie wody o odpowiedniej jakości mieszkańcom Zelowa i Łobudzic w ilości 52.998,00 m?/rok;

– odprowadzenie do rowu P w zlewni rzeki Pilsi oczyszczonych wód deszczowych w ilości 33.480,00 m?/rok.

Wartość projektu:

42.861.075,47 zł – całkowity koszt zadania

2.728.054,00 zł – kwota udzielonej pożyczki

Termin realizacji zadania:

2011 r. – 2013 r

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content