Dokumenty do pobrania

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

LOKALIZACJA ZJAZDU

PODANIE O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUD.

WNIOSEK O INFORMACJĘ Z M.P.Z.P.- ZELÓW

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ODBIÓR WYR. ZAW. AZBEST

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANE

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PZP.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW

WNIOSEK O POŁĄCZENIU DZIAŁKI Z DROGĄ

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO MIASTA I GMINY ZELÓW, OBEJMUJĄCEGO OBSZAR MIASTA I GMINY ZELÓW – dotyczy: KOREKTY TEKSTU PLANU

Wniosek o wydanie zaświadczenia – rewitalizacja

Wniosek o wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ZELÓW, OBEJMUJĄCEGO  OBSZAR  MIASTA  I  GMINY  ZELÓW – dotyczy: KOREKTY TEKSTU PLANU – 2020

WNIOSEK W SPRAWIE “ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZELÓW”

Urząd Stanu Cywilnego

PODANIE – ŚLUB POZA USC

WNIOSEK JUBILEUSZ 50-LECIE

WNIOSEK O SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ŚLUB

WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA

Referat Finansowy

PODATKI 2021

UCHWAŁA NR XXI/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok

OSOBY PRAWNE

OSOBY FIZYCZNE

Referat Promocji, Informacji i Strategii

Patronat Burmistrza Zelowa

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content