Regulamin

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko –
  ORLIK 2012”, którego właścicielem jest Gmina Zelów, a użytkownikiem Szkoła
  Podstawowa Nr 4 w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 53, tel. 44 634 11 32.
 2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
  stosowania się do uwag animatora sportu.
 3. Nad prawidłowym wykorzystaniem urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa
  prowadzący zajęcia lub animator sportu, którzy są osobami upoważnionymi do wydawania
  poleceń korzystającym z obiektu sportowego.
 4. Korzystanie z boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 jest nieodpłatne dla wszystkich
  korzystających.
 5. Boiska są czynne w godzinach pracy animatora, zgodnie z harmonogramem
  udostępnionym dla mieszkańców na obiekcie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
  w Zelowie.
 6. W przypadku organizowania imprez sportowych organizator ma prawo do zmiany
  harmonogramu lub odwołania zajęć.
 7. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków
  z animatorem sportu, którego dane kontaktowe znajdują się w sekretariacie Szkoły
  Podstawowej Nr 4 w Zelowie.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby
  pełnoletniej.
 9. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są przed rozpoczęciem gry lub zajęć
  do wpisywania się do Rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora sportu.
 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
  sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
  sztucznego oraz obuwie typu halowego.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może
  zabronić korzystania z boisk.
 12. Na terenie obiektu zabrania się:
  a) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego
  przeznaczeniem,
  b) wnoszenia petard, broni, butelek i innych twardych przedmiotów o dużych rozmiarach,
  szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów
  niebezpiecznych,
  c) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
  d) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym użytkownikom,
  e) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników,
  f) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub animatora
  sportu,
  g) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk np.:
  rower, motorower, deskorolka, rolki itp., za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez
  osoby niepełnosprawne,
  h) rozniecania ognisk,
  i) wnoszenia i prezentowania materiałów o charakterze wulgarnym, politycznym lub
  religijnym,
  j) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 13. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby, których stan wskazuje na spożycie
  alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 12 i 13 korzystania
  z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę
  obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem
  zachowanie, nakazać opuszczenia terenu obiektu.
 15. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatni,
  toalet, natrysków) w porozumieniu z animatorem sportu. Korzystający zobowiązany
  jest do poszanowania mienia oraz pozostawienia po sobie należytego porządku.
 16. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
  miejsce na terenie obiektu należy poinformować: Policję – tel. 997 lub 112.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content