XXVI sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Zelów na XXVI sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 25 maja 2017 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Informacja nt. stanu bezrobocia na terenie Gminy Zelów - szanse na stworzenie nowych miejsc pracy.

 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2016 rok.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2016 rok,
  sprawozdania finansowego Gminy Zelów za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia
  komunalnego:

  1. zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o wykonaniu budżetu Gminy Zelów za 2016 rok;

  2. zapoznanie z opinią, uchwałą i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
   w Zelowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zelowa za wykonanie budżetu
   w 2016 roku;

  3. zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zelowa za 2016 rok;

  4. głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2016 rok;

  5. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zelowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia. sprawozdania finansowego
  za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  na lata 2017 – 2026.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2017 rok.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów
  w nieruchomości wspólnej położonej w Zelowie przy Pl. Dąbrowskiego 8.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego stanowiącego własność Gminy Zelów.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zelowie
  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących własność Gminy Zelów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zelów.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Zelów.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta Zelów.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Zakończenie sesji.