Ochrona Danych Osobowych

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zelowie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów jest Burmistrz Zelowa.
  tel: 44 634-10-00;
  e-mail: umzelow@zelow.pl;
  ePUAP: /UMzelow/SkrytkaESP
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@zelow.pl .
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Zelowie;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Zelów;
  • w pozostałych przypadkach kiedy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klienci Urzędu Miejskiego w Zelowie mają:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci Urzędu Miejskiego w Zelowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY ZELÓW

W związku z tym, że na terenie Gminy Zelów stosuje się system monitoringu wizyjnego, Administrator zobowiązany jest do przedstawienia klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, o następującej treści:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zebranych w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego) w postaci Państwa wizerunku oraz numerów rejestracyjnych pojazdów utrwalonych na nośnikach danych jest Burmistrz Zelowa. Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Zelowie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23, 97-425; tel.: 44 634-10-00; e-mail: umzelow@zelow.pl.
 2. Burmistrz Zelowa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem e-mail: iod@zelow.pl
 3. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, ochrony mienia Gminy i urządzeń użyteczności publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście monitoringu wizyjnego w rozumieniu wizerunku oraz numerów rejestracyjnych pojazdów na gruncie RODO jest art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Na gruncie prawa krajowego podstawą prawną zastosowania monitoringu wizyjnego jest art. 7 ust. 1 pkt 14, 15 w związku z art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 5. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek
 6. Zapis z monitoringu przechowywany jest na elektronicznym nośniku danych przed okres do 12 dni uwzględniając jednocześnie krótszy okres z uwagi na automatycznie skalowalną retencję danych strumienia wideo. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego nagrania obrazu podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej (np. nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej niż wyżej wskazany okres czasu – do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań).
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 9. Państwa dane osobowe zebrane w wyniku stosowania monitoringu (wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu) nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego – do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content