Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Gminy Zelów

Urząd Gminy Zelów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Zelów. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-03-21 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Treści niedostępne 

 • Strona internetowa posiada swój kanał filmowy, na którym znajdują się obrazy wideo, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. 
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. 
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, itp.

Witrynę można obsługiwać za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

koordynatorzy do spraw dostępności:
Małgorzata Baranowicz tel. 44 634 10 00 wew. 24
Jacek Karaś tel. 44 635 15 48
Marcin Selerowicz tel. 44 635 15 45
Piotr Strzelczyk tel. 44 635 15 45

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail: m.baranowicz@zelow.pl
 • Telefon: 44 634 10 00 wew. 24

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
– wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
– wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić
dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu
do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Zelowa
 • Adres: Urząd Miejski w Zelowie
  ul. Żeromskiego 23
  97-425 Zelów
  E-mail:umzelow@zelow.pl
 • Telefon: (44) 634 10 00

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 23

– w budynku zlokalizowane są:
1) Sekretariat Burmistrza,
2) Referat Organizacyjny,
3) Referat Finansowy,
4) Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji,
5) Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
6) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
7) Referat Spraw Obywatelskich,
8) Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
9) Referat Promocji, Informacji i Strategii,
10) Biuro d/s obsługi prawnej,
11) Biuro Rady Miejskiej,
12) Urząd Stanu Cywilnego,
13) Stanowisko audytora wewnętrznego,
14) Inspektor Ochrony Danych,

– do budynku prowadzą  3  wejścia: od ul. Żeromskiego oraz od strony wschodniej i zachodniej budynku, gdzie usytuowane są parkingi wewnętrzne,

– wejścia do budynku nie posiadają schodów i wyposażone są  w drzwi otwierane ręcznie co umożliwia bezpośrednie wejście do budynku,

– wejścia nie są  zabezpieczone bramkami,

– w budynku zainstalowana jest winda,

– dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach: pierwszym i drugim,

– początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami

– toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

– do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

– od zachodniej strony budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe


Pliki do pobrania:

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content