Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich

Projekt nr RPLD.10.01.00-10-D006/20

Realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działaniem X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, .

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród 14 osób sprawujących opiekę nad dziećmi od 24 tygodnia życia do lat 3 poprzez utworzenie 14–stu miejsc w żłobku na terenie gminy Zelów i zapewnienie tym samym opieki nad dziećmi do lat 3 od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.

W wyniku prowadzonych w projekcie działań zwiększy się dostępność do miejsc opieki nad dziećmi w postaci instytucjonalnej. Działania zaplanowane w projekcie wpłyną bezpośrednio na wsparcie osób, które pełnią funkcje rodzicielskie i umożliwią im godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Cel projektu to: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie 14 miejsc w żłobku na terenie gminy Zelów do 31.12.2022 r. W ramach projektu cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań polegających na:
– wyposażeniu żłobka;
– realizacji opieki i zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Zaplanowane działania pozwolą na eliminowanie szeregu barier na jakie napotykają osoby fizyczne chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci.

Wartość projektu: 532 202,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 454 922,21 zł

W okresie bieżącego funkcjonowania żłobka oferowane będą usługi opiekuńczo
-wychowawcze i edukacyjne. Żłobek otwarty będzie w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Zapewnione zostanie całodzienne wyżywienie. Wydatek będzie stanowił wkład własny w projekcie. Będzie to stawka dzienna w wysokości 12,00 zł wyżywienia dziecka w żłobku, na którą składa się: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. Wstępny rozkład dnia w żłobku będzie wyglądał następująco:

6:00 – 8:30 Przyjmowanie dzieci do żłobka – zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zajęcia edukacyjne, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, dźwiękonaśladowcze;
8:30 – 8:50 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne przygotowujące do śniadania – wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowej;
8:50 – 9:10 I śniadanie: spożywanie posiłków, karmienie, nauka samodzielnego jedzenia;
9:10 – 9:25 Czynności higieniczne po śniadaniu – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej;
9:25 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne: edukacyjne, muzyczne, ekologiczne, manualne, plastyczne, gry i zabawy sportowe, zajęcia relaksacyjno – wyciszające, zajęcia ogólnorozwojowe;
10:00 – 10:20 II śniadanie;
10:20 – 11:00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – w zależności od pory roku i pogody (plac zabaw, spacer, gimnastyka), bądź w sali;
11:00 -11:20 Nauka korzystania z nocnika i sedesu;
11:20-11:30 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne przygotowujące do obiadu – wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowej;
11:30 – 12:00 Obiad;
12:00 – 12:15 Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku;
12:15 – 14:00 Czas na sen lub leżakowanie (słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej);
14:00 – 14:15 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne: nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej;
14:15 – 14:40 Podwieczorek;
14:40 – 15:00 Czynności higieniczne po podwieczorku, zabawy ćwiczące samoobsługę;
15:00 – 15:40 Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci (rytmiczne, ruchowe, manipulacyjne, rozwijające spostrzegawczość, konstrukcyjne, plastyczne);
15:40 – 17:00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu, czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie na terenie gminy Zelów, na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zastosowaniu równości płci, niedyskryminacji oraz dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Potencjalni uczestnicy projektu będą mieli dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie żłobka, siedzibie Biura projektu, a także na stronie internetowej. Karty zgłoszeń będą mogli składać rodzice/prawni opiekunowie w godzinach 8:00 – 16:00 do dyrektora żłobka, pocztą oraz elektronicznie, aby nie ograniczać dostępu osobom z niepełnosprawnościami. Osobą odpowiedzialną za rekrutację będzie dyrektor żłobka. Lista potencjalnych uczestników projektu zostanie utworzona po rozpatrzeniu kart zgłoszeń, przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora żłobka. W przypadku większej liczby chętnych, ubiegających się o przyjęcie do żłobka, niż liczba miejsc i spełniających kryteria rekrutacji, dyrektor żłobka tworzy listę rezerwową dzieci zakwalifikowanych, a nie przyjętych do żłobka. W sytuacji, gdy zwolni się miejsce w żłobku, dyrektor przyjmuje dziecko, uwzględniając kolejność zapisu na liście rezerwowej oraz kryteria rekrutacji.

Kryteria formalne:
– złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów, tj. kwestionariusza osobowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, oświadczenia uczestnika projektu.

Kryteria merytoryczne:
– spełnienie kryteriów obligatoryjnych, tj.:
a) Rodzice/opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem od 24 tygodnia życia do 3 roku życia
b) Matki/ojcowie lub opiekunowie prawni dziecka zamieszkujący/pracujący na terenie gminy Zelów
c) Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo lub poszukujące pracy, w tym, które przerwały karierę ze względu na urodzenie/wychowanie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy
d) Osoby zatrudnione czynnie pracujące lub chcące powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci od 24 tygodnia życia do 3 roku życia tj. będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Spełnienie kryteriów premiujących po 1 pkt za spełnienie każdego kryterium, tj.:
– Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim (źródło weryfikacji zaświadczenie)
– Osoby samotnie wychowujące dziecko do 3 roku życia (źródło weryfikacji oświadczenie rodzica)
– Osoby z niepełnosprawnościami (źródło weryfikacja oświadczenie i orzeczenie
o niepełnosprawności do wglądu).

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Kontakt

Dane adresowe Biura projektu:
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pokój nr 108
Telefon 44 635 15 36

Dane adresowe żłobka:
Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich
Bujny Szlacheckie 51, 97-425 Zelów
Telefon 44 634 15 21
https://zlobekbujnyszl.wikom.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content