Wyrównajmy szanse

Urząd Miejski w Zelowie realizuje projekt pt. Wyrównajmy szanse współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 825 610,72 PLN. Projekt realizowany będzie od września 2010 roku do grudnia 2011 roku.

Celem projektu jest zwiększenie sprawności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wzrost szans edukacyjnych, jak również wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez Gminę Zelów. Program zajęć w nowoczesnej formule jest odpowiedzią na potrzeby uczniów dostrzegane przez kadrę pedagogiczną i opracowane w szkołach programy rozwojowe.

Uczestnikami projektu będą uczniowie w wieku 7-19 lat, uczęszczający do szkół kształcenia ogólnego, tj. pięciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i jednego liceum ogólnokształcącego. W projekcie weźmie udział 900 spełniających co najmniej jeden warunek: stwierdzone zaburzenia lub opóźnienia w rozwoju, potwierdzone orzeczeniami/opiniami poradni specjalistycznych lub/i spostrzeżeniami nauczycieli, którzy nie opanowali w dostatecznym stopniu podstawy programowej, których zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, językowymi, informatycznymi wymagają ukierunkowania. Grupy docelowe będą tworzone w szkołach przez nauczycieli na zasadzie powszechnej dostępności i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Przewidywane rezultaty to podniesienie umiejętności i sprawności wśród uczniów, objęcie profilaktycznymi zajęciami sportowymi oraz wsparciem na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dzieci z deficytami/brakami w wiadomościach. Udział w zajęciach pozalekcyjnych zmobilizuje uczniów do nauki, zachęci do rozwijania zdolności i umiejętności. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomogą rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz przyczynią się do wyrównywania dysproporcji edukacyjnych. Uczniowie poprawią swoje zdolności komunikacyjne, umiejętności pracy w zespole, samoprezentacji, podniosą wiarę we własne siły i możliwości. Nabędą również zdolność wyrażania własnych opinii i ich uzasadniania oraz rozwiną własne umiejętności interpersonalne. Pojawią się u nich nawyki i zachowania pozwalające na rozwój własnych zainteresowań i talentów.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content