Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zelów

Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zelów na lata 2016 – 2020 zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ogólna wartość zadania11 685,00 zł.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ześrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 5 842,00 zł.

Opis zakresu projektu:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zelów na lata 2016-2020, dalej PGN, jest jednym z dokumentów strategicznych prawa lokalnego. PGN składa się z 18 rozdziałów. Zostały one opracowane zgodnie z Poradnikiem „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz Wytycznymi i Zaleceniami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na podstawie przeprowadzonej Inwentaryzacji Dwutlenku Węgla na terenie Gminy Zelów emisja CO2 w roku 2015 wyniosła 106.881,8 MgCO2/rok, udział odnawialnych źródeł energii wyniósł 13.113,7MWh/rok, a zużycie energii finalnej 308.456,6MWh/rok.

Do 2020 roku po zrealizowaniu Planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej samorząd rocznie zaoszczędzi 29.987,96 MWh/rok energii, co stanowi zmniejszenie o 9,72% energii w stosunku do roku 2015. Emisja dwutlenku węgla zostanie zmniejszona o 13.760,63 MgCO2/rok, jest to redukcja o 12,87% w odniesieniu do roku bazowego. Zaś udział odnawialnych źródeł energii zwiększy się o 1.638,61 MWh/rok, co stanowi 12,50% wzrostu w stosunku do roku 2015.

Jednostka samorządu terytorialnego Zelów osiągnie następującą wskaźniki w aspekcie dwutlenku węgla:

  • zużycie energii finalnej w 2020 roku – 278.468,64 MWh/rok,
  • emisja CO2 – 93.121,17 MgCO2/rok,
  • udział OZE zwiększy się i wyniesie – 14.752,31 MWh/rok.

Dodatkowo, w aspekcie rozwijania udziału odnawialnych źródeł energii wyliczono, iż udział OZE w 2020 roku w stosunku procentowym do zużycia energii finalnej z roku 2015 będzie wynosił 4,78%, zaś udział OZE w 2015 roku w stosunku do zużycia energii końcowej w 2015 roku wynosi 4,25%. W związku z powyższym udział odnawialnych źródeł energii w porównaniu z 2015 rokiem a 2020 rokiem zwiększy się o 0,53%.

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content