Wczesna edukacja naszym sukcesem

Urząd Miejski w Zelowie realizuje projekt pt. Wczesna edukacja naszym sukcesem współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Kwota dofinansowania wynosi 312 661,00 PLN. Projekt realizowany jest od 1 czerwca do 30 listopada 2015 roku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy pięciu oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Zelów poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4-letnich w terminie do 30.11.2015 r.

Cele szczegółowe realizowanego projektu to:

  1. Stworzenie w pięciu oddziałach przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w okresie do 30.11.2015 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lata, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy wiekowej;
  2. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w pięciu oddziałach przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych dzieciom 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 30.11.2015 r.;
  3. Stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4 lata, poprzez organizację placu zabaw w jednym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich i doposażenie w jednym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kociszewie, w okresie do 30.11.2015 r.

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest pięć oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zelów.

Działania realizowane w ramach projektu to:

  1. Organizacja placów zabaw w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich i Kociszewie;
  2. Dostosowanie pomieszczeń – łazienek dla dzieci;
  3. Wyposażenie oddziałów w pomoce dydaktyczne, zabawki, meble, sprzęt ICT itd.

Oddziaływanie projektu:

Projekt poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych, działających w szkołach podstawowych w Gminie Zelów, w której są dwa przedszkola publiczne i jedno przedszkole niepubliczne, podniesie ich standard, a w związku z tym pozwoli na objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-4 lata. Realizacja projektu na terenie gminy przygotuje ośrodki do przyjęcia dzieci młodszych, co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika określonego w PO KL. Wartością dodaną projektu będzie:

  1. poprawa oceny o oddziałach przedszkolnych wśród mieszkańców/rodziców, co wpłynie na podjęcie decyzji o “oddaniu” dziecka do oddziału przedszkolnego, a w konsekwencji decyzji o powrocie do pracy;
  2. brak konieczności dowożenia dzieci do przedszkoli w miejscowościach ościennych spowoduje oszczędności finansowe w rodzinach.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content