Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zelów

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 288/OZ/D/2020

Data umowy: 28.09.2020 r.

Forma dofinansowania: dotacja

Opis zakresu projektu

Realizacja zadania polega na odbiorze wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych właścicieli na terenie Gminy Zelów, ich załadunek, transport własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz unieszkodliwienie odebranych odpadów poprzez ich przekazanie na składowisko odpadów.

Na terenie Gminy Zelów zainwentaryzowanych jest 4 626,959 Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 4 529,102 Mg jest zlokalizowana na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, a 97,857 Mg stanowi własność osób prawnych. Do roku 2020 zostało unieszkodliwionych razem 69,300 Mg wyrobów, zatem do unieszkodliwienia pozostało 4 557,658 Mg. Większość wyrobów zawierających azbest jest w dość dobrym stanie technicznym. Na unieszkodliwienie oczekuje 4 524,076 Mg wyrobów W02: płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa oraz 33,582 Mg wyrobów W01: płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści społecznych, spośród których najważniejszą jest oczyszczenie gminy Zelów z wyrobów zawierających azbest. Najistotniejszą będzie zmniejszenie emisji włókien azbestu do środowiska i poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców, a w konsekwencji ograniczenie śmiertelności będącej skutkiem chorób azbestozależnych, poprawa estetyki istniejącej zabudowy i wzrost atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej gminy.

Wartość projektu:

17 998,20 zł – całkowity koszt Zadania

15 907,00 zł (nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego Zadania) – kwota dofinansowania

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content