USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZELÓW

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 180/OZ/D/2022

Data umowy: 22.07.2022 r.

Forma dofinansowania: dotacja

Opis zakresu projektu

            Realizacja zadania polega na odbiorze wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych właścicieli na terenie Gminy Zelów, ich załadunek, transport własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz unieszkodliwienie odebranych odpadów poprzez ich przekazanie na składowisko odpadów.

            Na terenie Gminy Zelów zainwentaryzowanych jest 4 628,814Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 4 581,77 Mg jest zlokalizowana na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, a 47,037 Mg stanowi własność osób prawnych. Do roku 2022 zostało unieszkodliwionych razem 125,042 Mg wyrobów, zatem do unieszkodliwienia pozostało 4 503,772 Mg. Większość wyrobów zawierających azbest jest w dość dobrym stanie technicznym. Na unieszkodliwienie oczekuje 4 466,725 Mg wyrobów W02 – płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa oraz 37,047 Mg wyrobów W01 – płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie.

            Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści społecznych, spośród których najważniejszą jest oczyszczenie gminy Zelów z wyrobów zawierających azbest. Najistotniejszą będzie zmniejszenie emisji włókien azbestu do środowiska i poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców, a w konsekwencji ograniczenie śmiertelności będącej skutkiem chorób azbestozależnych, poprawa estetyki istniejącej zabudowy i wzrost atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej gminy.

Wartość projektu:

25 297,75 zł – całkowity koszt Zadania

22 767,00 zł – kwota dofinansowania (nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego Zadania)

http://www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content