Tomasz Jachymek

 • Od kiedy zatrudniony: 22-11-2018
 • Poziom wykształcenia: wyższe 
 • Kierunek wykształcenia: pedagogika
 • Telefon: 44/6341 000 wew. 27 
 • Adres e-mail: burmistrz@zelow.pl

Zadania i kompetencje:

1. Burmistrz koordynuje działania w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, nadzoruje działania Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników referatów.
2. W szczególności do zadań Burmistrza należy:

 • reprezentowanie gminy Zelów na zewnątrz,
 • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, 
 • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał i zarządzeń objętych zakresem nadzoru Izby, 
 • przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń, 
 • przedstawianie Radzie kandydatów na stanowisko Skarbnika Miasta, 
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania, 
 • podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym w obowiązującym trybie, 
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
 • udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, 
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy, 
 • kierowanie akcją w razie wystąpienia na terenie gminy zagrożenia klęską żywiołową,
 • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami,
 • nadzorowanie gminnych jednostek organizacyjnych i dokonywanie okresowych ocen ich działalności,
 • udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy, 
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej .

3. Poza zadaniami określonymi wyżej Burmistrz nadzoruje pracę niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

 1. Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji,
 2. Referat Promocji, Informacji i Strategii,
 3. Stanowiska d/s obsługi prawnej,
 4. Pełnomocnika d/s informacji niejawnych,
 5. Stanowisko audytora wewnętrznego,
 6. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content