Zastępca Burmistrza Zelowa

Wersja do wydrukuWersja PDF
Zadania i kompetencje
Zastępca Burmistrza Zelowa koordynuje działania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, spraw obywatelskich oraz zdrowia.
W szczególności do zadań Sekretarza należy:
 • podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy w w/w dziedzinach,
 • zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności w przypadkach jednoczesnej nieobecności Zastępcy Burmistrza,
 • nadzór nad pracą podległych referatów i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
 • akceptowanie materiałów kierowanych na sesje Rady i posiedzenia komisji,
 • dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek,
 • monitorowanie realizacji uchwał Rady oraz wniosków komisji,
 • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady i jej komisji,
 • pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Burmistrza,
 • udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dot. powierzonego zakresu działania.

Poza w/w zadaniami Sekretarza nadzoruje pracę niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:
 1. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 2. Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
 3. Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (w zakresie Zdrowia),
 4. Stanowiska ds. działalności gospodarczej i spraw lokalowych
oraz niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:
 1. Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie,
 2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie.
 3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie.