Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” Wersja do wydrukuWersja PDF ul. Kilińskiego 40

ul. Kilińskiego 40
97-425 Zelów
woj. łódzkie
tel. 44 634 11 70

 • Osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia:
 1. Paulina Gwizdała – Prezes
 2. Dorota WIśniewska – Wiceprezes
 3. Rozaneta Smolarek – Sekretarz
 4. Agnieszka Stasiak, Marzanna Socha, Piotr Czekalski – Członkowie Zarządu
 • Główne cele działalności:
 1. Wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski.
 2. Zapewnienie Radzie Rodziców podmiotowości i samodzielności ekonomicznej i ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków z Funduszy Europejskich.
 3. Umożliwienie Szkole posiadania własności i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ekonomii społecznej.
 4. Działalność charytatywna na rzecz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych uczniów.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 7. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży.
 8. Wspomaganie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, w poprawianiu warunków lokalowych i w poszukiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 9. Organizacja i wspomaganie wypoczynku uczniów.
 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Upowszechnienie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
 12. Upowszechnienie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 13. Integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu.
 14. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content