Równy start

Urząd Miejski w Zelowie realizuje projekt pt. Równy start współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 415 884,08 PLN. Projekt realizowany będzie od września 2008 roku do czerwca 2009 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; stworzenie uczniom uzdolnionym możliwości rozwoju w ramach dodatkowych zajęć, zwiększenie efektywności nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, zwłaszcza w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji lingwistycznych i ITC, przygotowanie dzieci do samodzielności i odpowiedzialności za własne postępowanie. Program zajęć jest odpowiedzią na potrzeby uczniów dostrzegane przez kadrę pedagogiczną i opracowane w szkołach programy rozwojowe.

Uczestnikami projektu będą uczniowie w wieku 7-19 lat, uczęszczający do szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez Gminę Zelów, tj. pięciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i jednego liceum ogólnokształcącego. W projekcie weźmie udział 962 uczniów u których stwierdzono zaburzenia lub opóźnienia w rozwoju, potwierdzone orzeczeniami/opiniami poradni specjalistycznych lub/i spostrzeżeniami nauczycieli, którzy nie opanowali w dostatecznym stopniu umiejętności i wiedzy określonych przez podstawę programową, których zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, językowymi wymagają ukierunkowania. Grupy docelowe będą tworzone w szkołach przez nauczycieli na zasadzie powszechnej dostępności i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Przewidywane rezultaty to wyższe wyniki w nauce, lepsze wyniki sprawdzianów po klasie szóstej, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym. Udział w zajęciach pozalekcyjnych zmobilizuje uczniów do nauki, zachęci do rozwijania zdolności i umiejętności. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomogą rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz przyczynią się do wyrównywania dysproporcji edukacyjnych. Uczniowie poprawią swoje zdolności komunikacyjne, umiejętności pracy w zespole, samoprezentacji, podniosą wiarę we własne siły i możliwości. Nabędą również zdolność wyrażania własnych opinii i ich uzasadniania oraz rozwiną własne umiejętności interpersonalne. Pojawią się u nich nawyki i zachowania pozwalające na rozwój własnych zainteresowań i talentów.

Z dniem 30 czerwca 2009 roku zakończyła się realizacja projektu pt. Równy start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.W projekcie tym wzięło udział 1002 ostatecznych beneficjentów, czyli uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego. Zrealizowano łącznie 4465 godzin w ramach ośmiu zajęć pozalekcyjnych, tj. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne, koła językowe rozwijające kompetencje humanistyczne i sprawność skutecznej komunikacji w języku ojczystym, koła językowe rozwijające kompetencje lingwistyczne, koła przyrodnicze, koła rozwijające kompetencje matematyczne, koła rozwijające kompetencje ITC. W ramach projektu zakupiono szereg pomocy i materiałów dydaktycznych na rzecz szkół i dla uczestników projektu, przyczyniających się do podnoszenia jakości realizowanych zajęć i motywowania uczniów do wysiłku intelektualnego i nabywania przez nich przydatnych w późniejszej ścieżce rozwoju umiejętności. Przeprowadzona wśród uczestników projektu ankieta ewaluacyjna pokazała, że zakres zadań realizowanych w ramach “Równego startu” okazał się być “strzałem w dziesiątkę”.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content