Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów – inwestujemy w przyszłość

PO IG

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Numer umowy: POIG.08.03.00-10-353/13-00

Data umowy: 27 listopada 2013 r.

Tytuł projektu:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów – inwestujemy w przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Zelów.
W ramach projektu dostęp do Internetu uzyska w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu 55 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych 8 jednostek podległych Gminie.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 55 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych dla 8 jednostek podległych,
 2. zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń.

Beneficjent zapewni kompleksową realizację działań polegających na dostarczeniu, serwisowaniu
i monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz udzieleniu wsparcia uprawnionym odbiorcom.

Wsparcie zostanie skierowane do beneficjentów ostatecznych:

 1. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 4. rodzin zastępczych;
 5. jednostek podległych Gminie Zelów;
 6. osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
 7. dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • 634.450,00 PLN – całkowita wartość projektu,
 • 634.450,00 PLN – kwota dofinansowania

Termin realizacji projektu:

październik 2013 r. – czerwiec 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content