Szkoła bez barier

Wersja do wydrukuWersja PDF

Loigo Kapitał Ludzki

SZKOŁA BEZ BARIER

Urząd Miejski w Zelowie realizuje projekt pt. Szkoła bez barier współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 219 190,50 PLN. Projekt realizowany jest od września 2012 roku do czerwca 2013 roku.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u dzieci oraz rozszerzanie umiejętności u uczniów szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III przez okres 1 roku szkolnego w gminie Zelów.

Cele szczegółowe realizowanego projektu to:

1) zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
2) stworzenie właściwych warunków w szkołach objętych wsparciem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne;
3) zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych i trudności w uczeniu, poprzez realizację zajęć dodatkowych u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych;
4) rozwój uzdolnień i zainteresowań, poprzez realizację zajęć dodatkowych u uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Grupę docelową stanowią dzieci klas I-III 5 szkół podstawowych w gminie Zelów - 237 uczniów,  które zostały zdiagnozowane we wrześniu 2011 r. Diagnoza obejmowała obserwacje uczniów klas I-III na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, w czasie przerw. Ponadto badania objęły również analizę osiągnięć uczniów oraz rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Działania realizowane w ramach projektu to:

1) doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów,
2) prowadzenie:
a) zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
d) zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
e) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
f) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo,
g) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych polonistycznie,
h) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie,
i) zajęć rewalidacyjnych,
j) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie/teatralnie.

Oddziaływanie projektu:

Realizacja projektu ukierunkowana jest na indywidualną pracę z dzieckiem, co wpisuje się w określony dla Priorytetu IX cel szczegółowy, czyli wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie projekt systemowy przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów zagrożonych pogłębianiem się deficytów edukacyjnych. Wyrówna to umiejętności i wiedzę dzieci, które z różnych przyczyn mają gorsze wyniki edukacyjne niż ich rówieśnicy. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI. W wyniki realizacji projektu zostanie nawiązana ścisła współpraca z rodzicami dzieci objętych wsparciem.