Sukces zaczyna się w przedszkolu

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo Kapitał Ludzki

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Urząd Miejski w Zelowie realizuje projekt pt. Sukces zaczyna się w przedszkolu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Kwota dofinansowania wynosi 539 597,28 PLN. Projekt realizowany będzie od września 2008 roku do czerwca 2010 roku.

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie punktów przedszkolnych na wsiach oraz wsparcie istniejących przedszkoli, przyczyniające się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Szczegółowe cele to: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z szansami ich rówieśników uczęszczających do przedszkoli; uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy wykraczające poza standardowy program nauczania (bezpłatne zajęcia dodatkowe) dostosowane do potrzeb dzieci oraz wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami poprzez zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej; upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie pierwszego etapu edukacji; rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości; rozbudzanie wiary we własne siły i wspieranie dzieci szczególnie zdolnych; uświadomienie rodzicom wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka.

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Wsparciem w postaci zajęć w nowoutworzonych punktach przedszkolnych objętych zostanie ok. 60 3-5-latków, a spotkaniami pedagogizującymi co najmniej 60 ich rodziców. Wsparciem zostaną objęte też dwa przedszkola gminne z terenu Zelowa poprzez bezpłatną ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci oraz spotkania pedagogizujące rodziców ze specjalistami. Beneficjentami ostatecznymi będzie 130 dzieci 3-5-letnich oraz 45 6-latków uczęszczających do przedszkoli. Grupa docelowa liczyć będzie 175 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych oraz 175 rodziców/opiekunów. Grupy docelowe poszczególnych zajęć tworzone będą na zasadzie powszechnej dostępności i zgodnie zasadą zrównoważonego dostępu.

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Przewidywane twarde rezultaty to utworzone trzy punkty przedszkolne przy szkołach wiejskich w Bujnach Szlacheckich, Wygiełzowie i Kociszewie, gdzie jest niski stopień upowszechniania edukacji przedszkolnej, jak również udzielenie wsparcia dla dwóch istniejących przedszkoli Gminy Zelów, przyczyniające się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym w rozszerzonej ofercie i wydłużenia czasu pracy poszczególnych oddziałów przedszkoli - bezpłatne zajęcia dodatkowe, m.in. język angielski, nauka tańca, spotkania teatralne, spotkania rodziców/opiekunów ze specjalistami. Do rezultatów miękkich zaliczyć można nabycie umiejętności interpersonalnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienie świadomości rodziców tych dzieci w zakresie wagi i korzyści płynących z wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka, rozwijanie specyficznych uzdolnień na zajęciach dodatkowych, wzbogacenie oferty programowej przedszkoli, poprawa rozwoju emocjonalnego, umysłowego i społecznego dzieci, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci oraz zagwarantowanie lepszego startu, umożliwiającego późniejsze sukcesy edukacyjne i życiowe.

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU