Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Oś Priorytetowa V: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działanie V.3. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Numer umowy: UDA-RPLD-05-03-00-00-053/08-00

Data umowy: 29 maja 2009 r.

Tytuł projektu: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Opis projektu:

Realizacja projektu będzie polegała na uzupełnieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących o następujące pomieszczenia i funkcje:

 • profesjonalne obserwatorium astronomiczne,
 • aulę ze sceną i zapleczem,
 • świetlicę,
 • bibliotekę z pełnym wyposażeniem (bez zakupu książek),
 • pomieszczenie z niezbędnym zapleczem do spożywania przez uczniów posiłków,
 • dwie sale lekcyjne i pracownię fizyczną,
 • windę - możliwość dostępu do wszystkich kondygnacji budynku dla osób z upośledzeniem funkcji ruchowych.

Uzasadnienie projektu:
Planowana przebudowa budynku szkoły doprowadzi do likwidacji obecnych problemów występujących w placówce. Dotychczasowa lokalizacja biblioteki, świetlicy i stołówki poza budynkiem głównym szkoły jest bardzo niekorzystna dla uczniów i pracowników placówki. Powoduje ona m.in. zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, duże straty energii cieplnej, brak bezpośredniego dostępu do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, brak kontroli nad osobami wchodzącymi z zewnątrz (brak zasięgu monitoringu), spadek czytelnictwa uczniów, mniejsze zainteresowanie uczniów ofertą biblioteki i świetlicy. Ponadto aktualna powierzchnia użytkowa biblioteki, świetlicy i stołówki jest zbyt mała, aby zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów, zbyt mała jest też ilość nowoczesnych pracowni dydaktycznych a z pomieszczeń na I i II piętrze nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Również posiadanie jednej niewymiarowej sali gimnastycznej powoduje wiele problemów, m.in. przeładowanie i brak możliwości zachowania zasad BHP na zajęciach, brak możliwości wprowadzania ciekawych rozwiązań i projektów innowacyjnych, brak możliwości przeprowadzania uroczystości szkolnych. Problemy te prowadzą do niskiego poziomu świadczonych przez szkołę usług, a ponadto stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa uczniów oraz utrudniają dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego należy przeprowadzić kompleksowe działania, które doprowadzą do likwidacji w/w problemów.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb rynku pracy. Realizacja działania przyczyni się do podniesienia samooceny mieszkańców województwa łódzkiego oraz zmniejszenia obaw przed występującym tu bezrobociem (zgodność z celem szczegółowym V osi priorytetowej RPO Województwa Łódzkiego). Realizacja planowanej przebudowy szkoły jest tez zgodna i służy osiągnięciu celów zapisanych w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007 - 2013 oraz Strategii Rozwoju Województwa na lata 2007 - 2020. Modernizacja budynku szkoły jest kompleksową próbą działań, które doprowadzą do likwidacji występujących w szkole problemów poprzez osiągnięcie następujących celów:

doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania, podniesienie jakości nauczania i innowacyjności metod pedagogicznych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, odtworzenie więzi społecznych łączących społeczność szkolną ze społecznością lokalną (projekt jest adresowany do całej społeczności gminy oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych), eliminację patologii społecznych dzięki wprowadzeniu oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprawę bezpieczeństwa uczniów, przełamywanie barier psychologicznych, integrację młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej, aktywizację niepełnosprawnych. Osiągniętym celem będzie też zaspokojenie oczekiwań ze strony społeczności lokalnej i próba wyrównania szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małego miasteczka oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • 4 916 693 PLN - całkowita wartość projektu,
  • 4 163 810 PLN - kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej.
 

Termin realizacji projektu: październik 2009 r. - grudzień 2011 r.