Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów

Oś Priorytetowa II: OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGERTYKA

Działanie II.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Numer umowy: UDA-RPLD.02.01.00-00-055/08-00

Data umowy: 30 lipca 2010 r.

Tytuł projektu: "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie, Łobudzicach i Kolonii Łobudzice polegająca na:

  • budowie kanalizacji sanitarnej o długości 26 897,9 M
  • budowie sieci wodociągowej o długości 6605,30 M
  • budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości 8291 M
  • budowie pompowni ścieków w ilości 9 szt. i przebudowie istniejących pompowni sieciowych w ilości 2 szt.
  • odbudowie pasów drogowych, na których prowadzone będą roboty

Uzasadnienie projektu:
Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w Gminie Zelów doprowadzi do wyeliminowania obecnych problemów w miejscach bezpośrednio objętych projektem. Aktualnie miejsca te zaopatrywane są w wodę pitną z lokalnych ujęć. Ujęcia te są albo na wyczerpaniu albo zastosowane w nich technologie uzdatniania nie pozwalają na usunięcie szkodliwych związków - głównie azotu, żelaza i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Występowanie w bliskim sąsiedztwie lokalnych ujęć wody nieszczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne powoduje zagrożenie stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zdrowia czerpiących wodę, wpływając negatywnie na stan sanitarny tych terenów. Brak infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływa negatywnie na atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną, uniemożliwia poprawę infrastruktury drogowej, ogranicza rozwój nowych siedlisk nie zapewniając równych szans w dostępie do podstawowych mediów. Jedynym możliwym sposobem eliminacji tych zagrożeń jest realizacja projektu obejmującego budowę systemu wodno-kanalizacyjnego.

Cel projektu:
Celem projektu jest racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i osiągnięcie celu strategicznego gminy jakim jest rozwój społeczno-gospodarczy. Przyczyni się jednoznacznie do osiągnięcia celu nadrzędnego jakim jest integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno - gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc. Ponadto zostaną spełnione również cele kierunkowe gospodarki wodnej:

zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód w szczególności ekosystemów wodnych i od wody zależnych podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy Dla rozwoju gospodarki ściekowej w Gminie Zelów 2005-2007 w ramach ZPORR dokonano przebudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości 1500 M3/D z zamiarem podłączenia do niej w przyszłych latach nowych systemów kanalizacji na terenach, które jeszcze jej nie posiadają. Realizacja projektu spowoduje, iż zwiększona przepustowość oczyszczalni będzie wykorzystywana racjonalnie. Założony zakres i cykl projektu pozwoli na wyeliminowanie największych uciążliwości wynikających z braku podstawowej infrastruktury technicznej w ciągu głównego szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez Zelów i Łobudzice tj. drogi wojewódzkiej 484.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • 42 861 075,47 PLN - całkowita wartość projektu,
  • 33 800 177,86 PLN - kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej.

Termin realizacji projektu: 2011 r. - 2013 r.