Rekrutacja do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zelów na rok szkolny 2018/2019

Wersja do wydrukuWersja PDF

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w terminach zgodnych z Zarządzeniem nr 5.2018 Burmistrza Zelowa z dnia 24 stycznia 2018 r., tj. od 12 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej 3+,
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,
 3. Dziecko, którego jeden z rodziców posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności,
 4. Dziecko, którego oboje rodzice,  posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności,
 5. Dziecko, którego rodzeństwo posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności;
 6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego,
 7. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,
Każde z powyższych kryteriów ma jednakową wartość, tj. każde z nich ma wartość 100 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 9 lutego 2017 r.:
 1. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym- z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem - 40 punktów.
 2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w danej szkole/przedszkolu, w danym roku szkolnym - 15 punktów.
 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie (kryterium nie dotyczy 5-cio godzinnych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) – 12 punktów.
 4. Przedszkole/ szkoła najbliższe miejscu zamieszkania dziecka – 10 punktów.

 

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka może przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zelów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów na pierwszym etapie:
 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wielodzietna- oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046).
 3. Dziecko, którego jeden z rodziców posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046).
 4. Dziecko, którego oboje rodzice, posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046).
 5. Dziecko, którego rodzeństwo posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046).
 6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego  (samotne wychowywanie- oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 7. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,  późn. zm.)

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów na drugim etapie:

 1. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym- z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem - Poświadczenie zatrudnienie z zakładu pracy (od każdego z rodziców), w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczania się z Urzędem Skarbowym bądź ZUS-em, itp. / udokumentowanie studiowania - zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów.
 2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w danej szkole/przedszkolu, w danym roku szkolnym. - Kryterium weryfikowane przez dyrektora szkoły/przedszkola.
 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie (nie dotyczy 5-cio godzinnych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) - Informacja zawarta we wniosku
 4. Przedszkole/szkoła najbliższe miejscu zamieszkania dziecka - Kryterium weryfikowane przez dyrektora szkoły/przedszkola

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów

Dziecko w wieku 7 lat jest obowiązane rozpocząć obowiązek szkolny w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dzieci spełniające ten obowiązek przyjmowane są do szkoły podstawowej z obwodu w pierwszej kolejności.

Natomiast w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 9 lutego 2017 r.:

 1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole - 3 punkty.
 2. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły - 2 punkty.
 3. Krewni dziecka tj. babcia, dziadek wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły - 2 punkty.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zelów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów:

 1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole - Kryterium weryfikowane przez dyrektora szkoły.
 2. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły - Poświadczenie zatrudnienie z zakładu pracy (od każdego z rodziców), w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczania się z Urzędem Skarbowym bądź ZUS-em, itp.
 3. Krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku należytej opieki.

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.