Rekrutacja

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo wykluczenie cyfrowe

Rekrutacja uczestników do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów – inwestujemy w przyszłość".

Od 10 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r. będzie trwała rekrutacja uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów – inwestujemy w przyszłość". Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Zelów (wymagane zamieszkanie i meldunek w Zelowie), którzy nie mają dostepu do internetu oraz nie mają komputera lub posiadaja komputer z niewystarczającymi parametrami umożliwiającymi podłączenie do Internetu, a także kwalifikują się do jednej z grup docelowych:

1)   Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

2)   Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

3)   Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

4)   Rodziny zastępcze;

5)   Jednostki podległe Gminie Zelów;

6)   Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;

7)   Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

W ramach realizacji projektu zakwalifikowanych zostanie 55 uczestników projektu, którzy otrzymają bezpłatny zestaw komputerowy i dostęp do Internetu.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów – Punkt Informacyjny (parter) oraz w MGOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie (pokój 102) lub pocztą, na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów- inwestujemy w przyszłość”.

Termin składania dokumentów upływa 21 lutego 2014 roku. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu – Marzanna Socha tel. (044) 634 10 00 w. 35.

Załączniki: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Formularz rekrutacyjny.pdf

Formularz rekrutacyjny.doc

Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf