Reforma oświaty w Gminie Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

20 marca 2017 roku odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Zelowie, która ponownie, jak poprzednia, zdominowana była przez sprawy związane z wprowadzaniem reformy oświaty na terenie Gminy Zelów.
Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska winna do końca marca 2017 roku podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego podjęta przez Radę Miejską w Zelowie 9 lutego 2017 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r. stanowi jednocześnie akty założycielskie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach.

Reforma oświaty wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stanowi, że w okresie przejściowym, tj. w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 jest możliwe, aby organ stanowiący wskazał uczniom klas VI szkół prowadzonych przez gminę miejsce realizacji obowiązku szkolnego w kl. VII i VIII w innej szkole powstałej z przekształcenia jej z gimnazjum. W Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4 brakuje obecnie miejsca na oddziały klas VII i VIII. Aby uniknąć przeładowania i nauki na II zmianę w SP 2 i 4 oraz pustych sal w ZSO radni przychylili się do decyzji o wskazaniu uczniom klas VI w w/w szkołach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w SP Nr 1 w ZSO w Zelowie. Postanowienie to jest w pełni uzasadnione i wręcz konieczne. W SP Nr 2 pozostanie kl. VII integracyjna.

Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI szkoły podstawowej Nr 2 w Zelowie

Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI szkoły podstawowej Nr 4 w Zelowie

Do organu prowadzącego wpłynęły wnioski rodziców uczniów obecnej klasy VI w Bujnach Szlacheckich o umożliwienie nauki w klasie VII w Szkole Podstawowej w Łobudzicach powstałej z przekształcenia gimnazjum. W związku z tym, że w Bujnach jest tylko jeden oddział obecnej klasy VI i niewskazane jest ze względów społecznych i ekonomicznych jego dzielenie, Burmistrz Zelowa przygotowała projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich w SP w Łobudzicach. Jednak nie tylko od mieszkańców Łobudzic wpłynęły wnioski i prośby dotyczące losów uczniów VI klas w kolejnych rocznikach. Również społeczność Bujen Szlacheckich zabrała głos, sprzeciwiając się wskazywaniu ich dzieciom dalszej realizacji obowiązku szkolnego w Łobudzicach.
Radni mieli w tym względzie podzielone zdanie. Zgodnie z ich decyzją uchwała wskazująca uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Łobudzicach nie została podjęta. Oznacza to, że uczniowie klasy VI będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich zarówno w roku szkolnym 2017/2018, jak i w 2018/2019.


W dn. 9 marca br. w związku z wnioskami rodziców kl. VI Szkoły Podstawowe w Bujnach Szlach. o wskazanie terminu składania przez nich wniosków o przyjęcie ich dzieci do kl. VII w nowopowstającej Szkole Podstawowej w Łobudzicach, odbyło się z inicjatywy Burmistrza Zelowa p. Urszuli Świerczyńskiej spotkanie z rodzicami uczniów kl.VI i V SP Bujny Szlach., nauczycielami z Bujen Szlach i Łobudzic oraz radnymi Rady Miejskiej w Zelowie.

W związku z tym, że wskazanie terminu przyjęć w/w wniosków wiązałoby się z podziałem obecnej klasy VI na dwie, co jest niekorzystne ze względów społecznych i ekonomicznych, p. Burmistrz przedstawiła możliwość przeniesienia całej klasy VI od kolejnego roku szkolnego do SP w Łobudzicach. Taką możliwość przewidział ustawodawca w art. 205 ust 4 ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe tj. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę.”

Omówione zostały argumenty za i przeciw lokalizacji klasy VII w latach szk. 2017/18 i 2018/19 w SP w Bujnach Szlach. i SP w Łobudzicach.

Na najbliższą sesję zostanie przedłożony projekt uchwały w tej sprawie i radni podejmą decyzję o przeniesieniu bądź nie klasy VII do Łobudzic.

Dwa kolejne projekty w tej samej sprawie będą dotyczyły SP 2 i SP 4 w Zelowie i przeniesienia uczniów tych szkół od kl. VII do nowopowstającej SP1 w Zelowie. W tym przypadku przeniesienie uczniów do „jedynki” zapobiegnie dwuzmianowości w SP4 i SP 2.


Na sesji Rady Miejskiej w Zelowie, która odbyła się 9 lutego 2017 roku została przyjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniku do uchwały:


Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 9 lutego 2017 roku zostanie przedstawiony następujący projekt uchwały.


Burmistrz Zelowa z mieszkańcami

Wśród mieszkańców części gminy rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o likwidacji szkoły w Łobudzicach. Nie jest to prawdą i nigdy nie była nawet rozważana likwidacja placówki oświatowej lub przekształcenie w „dom starości”. Słysząc powyższe informacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska zainicjowała w dniu 31 stycznia br. w Gimnazjum w Łobudzicach spotkanie z osobami zainteresowanymi propozycjami organu prowadzącego dotyczącymi reformy oświaty.

Na mocy art. 127 ustawy Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe  cyt.z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę pierwszą, a w następnych latach kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum”. Mając na uwadze, że na obecną bazę szkolną pracowało wiele pokoleń mieszkańców naszej gminy i  obiekt ten stanowi dobro wspólne, wokół którego koncentruje się życie społeczno-kulturalne społeczności Łobudzic, rozważane były inne możliwości utrzymania szkoły, zgodnie z wprowadzanymi przepisami,  tj.:

- przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową,

- włączenie gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej.

O tym świadczą wyliczenia przedstawione w prezentacji dostępnej na stronie internetowej Gminy Zelów (zakładka: Reforma oświaty w Gminie Zelów). Na spotkaniu zostały przedstawione argumenty za i przeciw obu wariantom. Wysłuchano również opinii mieszkańców.

Za samodzielną szkołą podstawową w Łobudzicach – tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem gimnazjów, przemawia baza lokalowa szkoły, choć nie jest ona  przystosowana do przyjęcia najmłodszych uczniów (sanitariaty, meble, pomoce dydaktyczne, plac zabaw).  Również odległość z domu do szkoły zmniejszyłaby się, co w przyszłości (gdy nie będą już dowożone dzieci z Łobudzic do Bujen Szlacheckich tj. po 2023 roku) przyniesie oszczędności. Utworzenia samodzielnej szkoły w Łobudzicach oczekują mieszkańcy Łobudzic, którzy zebrali podpisy pod wnioskiem o utworzenie takiej szkoły.

Demografia jednak przedstawia się mniej ciekawie. Rocznik 2010 (klasa I od 1.09.2017) liczy jedynie 8 dzieci, 2011 - 10, 2012 -14, 2013 - 9, 2014 - 7, 2015 - 9, natomiast w 2016 r. - 6 dzieci. Taka liczebność klas zmusi organ prowadzący do nauczania w systemie klas łączonych. Polega on na jednoczesnym prowadzeniu zajęć dla dwóch sąsiednich oddziałów przez jednego nauczyciela - np. matematyka w wymiarze 4 godzin tygodniowo może być realizowana jako 2 godziny oddzielne dla klasy IV, 2 godziny oddzielne dla klasy V i 2 godziny wspólne dla klasy  IV i V. Dodać należy, że wyłączenie z obwodu Szkoły Podstawowej  w Bujnach Szlacheckich uczniów z Łobudzic, spowoduje zmniejszenie liczby  dzieci  w obwodzie Bujen – tu również może dojść do nauczania w systemie łączonym.

Przeciw temu wariantowi przemawia również ekonomia – subwencja oświatowa, która zasila budżet Gminy Zelów  i jest niewystarczająca na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem jednej szkoły,  zostanie podzielona na dwie. Resztę brakujących środków trzeba będzie pokryć z budżetu gminy, a to oznacza, że koszty tej reformy będą musieli ponieść solidarnie wszyscy nasi mieszkańcy.

Biorąc pod uwagę to, że Szkoła Podstawowa w  Bujnach Szlacheckich jest bardzo dobrze przygotowana do nauczania dzieci w klasach I-VI oraz prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego dla dzieci młodszych, a w Gimnazjum w Łobudzicach są świetne warunki do przyjęcia uczniów klas starszych, zaproponowaliśmy włączenie Gimnazjum do szkoły w Bujnach Szlacheckich. Docelowo w Bujnach uczyłyby się klasy I-IV, a w Łobudzicach klasy V-VIII. Takie rozwiązanie  nie pogarsza warunków nauczania ani dla mieszkańców Bujen, ani mieszkańców Łobudzic, którzy uczą się wspólnie w klasach około 20 osobowych. Mają zapewniony dowóz i opiekę podczas dowozu.

Ponadto za tym wariantem przemawia nauka w pełnych klasach (mamy 8 klas, z czego 4 w Łobudzicach i 4 w Bujnach Szlacheckich) bez systemu łączonego. Co za tym idzie, takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne – utrzymujemy 2 budynki i 8, a nie 16 oddziałów, jak w przypadku utworzenia samodzielnej szkoły w Łobudzicach). Taki wariant promowany był przez organ prowadzący. Niestety grupa populistów, która chce na tej reformie wypłynąć, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje dzielące społeczność naszej gminy. Omawiany wariant był już prezentowany w dniu 11 stycznia br. na spotkaniu oświatowym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie. Ponadto został zaprezentowany w Kuratorium Oświaty. I nie ma żadnej wątpliwości, że wariant ten uwzględnia zarówno dobro dzieci, jak i jest zgodny z prawem. Otóż jakie więc było nasze zdziwienie, gdy podczas spotkania w Gimnazjum w Łobudzicach przedstawiciel kuratorium w Piotrkowie Trybunalskim  apelował do władz samorządowych Gminy Zelów o ponowne przeanalizowanie propozycji właśnie w związku z dobrem dzieci. O populistycznej postawie dyrektora świadczy również jego deklaracja o wyższej subwencji na rok 2017. Tuż po spotkaniu, w dniu 1 lutego 2017 r. Gmina Zelów otrzymała informację o wysokości przyznanej subwencji oświatowej na 2017 r., która jest niższa o 342 tys. zł niż przewidywana w roku 2016.

Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska nigdy nie była i nie będzie za likwidacją jakiejkolwiek szkoły na terenie naszej gminy. Wsłuchując się w głosy mieszkańców zgromadzonych na spotkaniu,  obiecała, że przedstawi Radzie Miejskiej w Zelowie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Łobudzicach w samodzielną szkołę podstawową. Omawiana sprawa jest doskonałym przykładem na to, jak łatwo jest w trudnych sprawach podburzyć społeczeństwo, budując przy tym własny wątpliwy kapitał polityczny i nie ponosząc odpowiedzialności za losy gminy i jej mieszkańców. Ale czy wszyscy mieszkańcy Łobudzic zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich oczekiwań, które będą niestety brzemienne w skutki finansowe dla budżetu całej gminy? Skutkuje to ograniczeniem środków finansowych na inwestycje, w tym tak oczekiwanych dróg, wodociągów i kanalizacji.  Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zelowie radnych czeka trudna decyzja. Głosując, muszą mieć na uwadze zarówno dobro dzieci z Łobudzic, jak i dobro wszystkich mieszkańców Gminy.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska serdecznie zaprasza na spotkanie związane z reformą oświaty dotyczące Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich i Gimnazjum w Łobudzicach. Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Łobudzicach w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 18:00Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Zelowa 

Urszula Świerczyńska


Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nakłada na gminy szereg obowiązków związanych z ogólnopolską reformą oświaty.

Główne założenia ustawy dotyczące naszej gminy to:

  • wygaszenie gimnazjów,
  • przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie,
  • przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie.

Rada Miejska musi podjąć uchwałę dostosowującą obecną sieć szkół do założeń ustawy.


Szkoły miejskie

Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 4 w Zelowie zostaną z mocy ustawy przekształcone
w ośmioletnie szkoły podstawowe. Z analizy demograficznej roczników 2010-2015 (dane z Rejestru mieszkańców) i analizy bazy lokalowej funkcjonujących szkół wynika, że uczniowie klas miejskich nie pomieszczą się w dwóch szkołach podstawowych SP 2 i SP 4. Aby uniknąć zmianowości i nadmiernego przeładowania jednych szkół i pustych sal w drugich, konieczne jest przekształcenie gimnazjum w obecnym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie w szkołę podstawową. Wówczas ZSO będzie składał się ze szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Obwody szkół podstawowych pokrywałby się w zdecydowanej większości z obwodami z 1999r.

Ponadto Rada Miejska może wskazać uczniom oddziałów klasy VI SP 2 i SP 4 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w Szkole Podstawowej Nr 1 w celu uniknięcia zmianowości i przeładowania.


Szkoły wiejskie

Analiza demograficzna roczników 2010-2015 (dane z Rejestru mieszkańców), analiza bazy lokalowo-dydaktycznej oraz symulacja kosztów wskazuje, że nie jest możliwy powrót do sieci szkół z 1999r. W tamtym czasie liczba dzieci w poszczególnych obwodach funkcjonujących wówczas czterech szkół podstawowych SP Bujny Szlach., SP Wygiełzów, SP Kociszew i SP Łobudzice była znacznie wyższa.

Szkoły Podstawowe w Bujnach Szlach., Wygiełzowie i Kociszewie zostaną przekształcone
w ośmioletnie szkoły podstawowe z mocy ustawy.

Stoimy przed problemem, co dalej z Gimnazjum w Łobudzicach. O ile Rada Miejska nie podejmie decyzji o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub o włączeniu go do istniejącej szkoły podstawowej, Gimnazjum w Łobudzicach zostanie wygaszone z mocy ustawy (art.127).

Przekształcenie gimnazjum w samodzielną szkołę podstawową niesie za sobą niebagatelne konsekwencje. Mianowicie obecny obwód SP Bujny Szlach. obejmuje obwody z 1999r. szkół podstawowych w Bujnach i w Łobudzicach. Gdyby przekształcić gimnazjum w szkołę podstawową to funkcjonowałyby dwie oddzielne szkoły z małolicznymi obwodami. Subwencja, która do tej pory ledwie starczała na jedną szkołę (SP Bujny), rozdzielona byłaby na dwie odrębne. Wobec tego dopłata z budżetu gminy do funkcjonowania dwóch odrębnych malutkich szkół byłaby znacznie wyższa. W sytuacji, gdy z roku na rok koszty bieżącego utrzymania szkół rosną, a subwencja wystarcza na coraz mniej, nie jest możliwe zaplanowanie zwiększenia dopłaty do oświaty do dwóch odrębnych małych szkół wiejskich.

Mając na uwadze względy ekonomicznie i społeczne proponuje się włączenie Gimnazjum
w Łobudzicach do Szkoły Podstawowej w Bujach Szlach. Wówczas Szkoła Podstawowa
w Bujnach Szlach. funkcjonowała będzie w dwóch budynkach - obecnym w Bujnach i w budynku obecnego Gimnazjum w Łobudzicach. Są to budynki w bliskiej odległości. Rozwiązanie takie jest możliwe ze względów ekonomicznych, ale przede wszystkim tak duża wieś, jaką są Łobudzice, nie zostanie pozbawiona ośrodka społeczno-kulturalnego, jakim jest na wsi szkoła.

Liczymy na to, że nasze propozycje spotkają się z akceptację kuratora oświaty, którego pozytywna opinia jest konieczna do uchwalenia sieci szkół.


Zatrudnienie nauczycieli

Gmina zamierza koordynować politykę kadrową i dołożyć wszelkich starań tak, aby
w pierwszej kolejności nauczyciele, którym braknie godzin w przekształcanych szkołach, o ile to będzie możliwe, przenoszeni byli do innych szkół bądź mogli uzupełniać etaty w innych placówkach na terenie gminy. Analiza godzin na lata 2017/18 i 2018/19 pozwala na optymizm w tej sprawie.

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące proponowanych zmian proszę kierować do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie osobiście lub tel. 44 6351544.