Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego - III kwartał 2017 r.

Wersja do wydrukuWersja PDF

Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U.UE. L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym

(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.)

Nazwa i adres właściwego organizatora:
Gmina Zelów
adres:  ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.)

Określenie rodzaju transportu oraz przewidywanych linii komunikacyjnych:

a) określenie rodzaj transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe
b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Zelów, dla której Gmina Zelów jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:
- III kwartał 2017 r.

Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm. ) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
  • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zelów: bip.zelow.pl,
  • tablica informacyjna w budynku Gminy w Zelowie,
  • strona internetowa organizatora: www.zelow.pl.