O projekcie

Wersja do wydrukuWersja PDF

logo wykluczenie cyfrowe

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów - inwestujemy w przyszłość” realizowany jest przez Gminę Zelów od 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z dotacji celowej Skarbu Państwa.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Zelów. W ramach projektu bezpłatny dostęp do Internetu oraz niezbędne urządzenia i oprogramowanie uzyska w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu w 55 gospodarstwach domowych. Uczestnicy projektu to osoby z określonych grup docelowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej lub/i niepełnosprawności. W ramach działań koordynacyjnych projektem objętych zostanie również 8 jednostek organizacyjnie podległych Gminie Zelów.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. przeprowadzenie akcji promocyjnych,
  2. wyposażenie w sprzęt komp. oraz dostarczenie Internetu do 55 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych,
  3. dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do 55 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych,
  4. przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych przez szkolenia z obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości Internetu.

Osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych projektu będzie miało pozytywny wpływ na budowę społ. informacyjnego oraz rozwój zasobów ludzkich, dzięki zapewnieniu dostępu do sieci Internet potencjalnie wykluczonym cyfrowo mieszkańcom Gminy Zelów.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

1)   Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

2)   Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

3)   Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

4)   Rodziny zastępcze;

5)   Jednostki podległe Gminie Zelów;

6)   Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;

7)   Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Wartość projektu: 539 946,56 zł.

Kwota dofinansowania: 539 946,56 zł