Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

tel. 44/635 15 41

SKŁAD KOMISJI:

 1. Janina Kędziak - przewodnicząca Komisji
 2. Marcin Kucner - wiceprzewodniczący Komisji
 3. Eliza Wrzesiak - sekretarz Komisji
 4. Leszek Chrzanowski- członek Komisji
 5. Mirosław Simka - członek Komisji
 6. Tomasz Pieczko - członek Komisji

ZADANIA KOMISJI:

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych.
 7. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 8. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Osoby z problemami rodzinnymi dotyczacymi m. in. przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy oferowanej przez:

 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie

ul. Żeromskiego 28

97-425 Zelów

tel. 44/634 24 98

Dyżury:

 • piątki w godz. 16:00 - 19:00 
 • soboty w godz. 9:00 - 13:00

Porady prawne udzielane są w każdy czwartek w godz. 11.00 - 13:00.

 • Punkt profilaktyczno - interwencyjny dla dzieci, młodzieży i rodziców

ul. Żeromskiego 28

97-425 Zelów

tel. (44) 634 24 98

Dyżury:

 • czwartki w godz. 8:00 - 11:00
 • soboty w godz. 14:00 - 19:00

DO POBRANIA

 1. Wniosek o zobowiazanie do leczenia odwykowego
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020
 4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018
 5. Diagnoza Lokalnych Problemów i Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Zelów - 2015 r.