Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka First serdecznie zaprasza na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Zelowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 listopada 2017 roku do 16 lutego 2018 roku.
 7. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 listopada 2017 roku do 16 lutego 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zelów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 r. dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zelów. 
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 10 miasta Zelowa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2018".
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Zelów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zelów na lata 2018-2021.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Zelów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Gminy Zelów.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Zelów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Zelowie.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.  
 26. Zakończenie sesji.