Zaproszenie na II sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Zelów na II sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 3 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Zelowie:

a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie,

b) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie,

c) Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie, 

d) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie,

e) Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie,

f) Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie,

g) Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przez Radę Miejską w Zelowie Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2018 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku  rolnego na 2019 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zelowa.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zelów.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Zelów do Zgromadzenia Delegatów Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. 

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie sesji.

Klauzula informacyjna

- nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji

Rady Miejskiej w Zelowie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"

właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Miejskiej w Zelowie informuje, że:

 

1)       administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Zelów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, której przedstawicielem jest Burmistrz Zelowa.

2)      z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zelowie można kontaktować się poprzez e-mail: iod@zelow.pl

3)       Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Miejskiej, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Miejskiej, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy. Udział w obradach sesji Rady Miejskiej jest dobrowolny.

4)       odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie.

5)       Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.

6)       Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

7)       posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Miejskiej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.

8)       Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)       ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

10)   podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). Utrwalenie wizerunku Pana/Pani osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Zelów.

11)   Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.