XXXVI sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Zelów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów za 2017 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Zelów.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zelów za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.
 11. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.      
 12. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 17 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.
 13. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od  17 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2018 – 2026.  
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2018 rok. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zelów.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania z terenów przy zbiorniku wodnym „Patyki”.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Zelowie.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zelowie.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.  
 26. Zakończenie sesji.