XXXVI sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Uprzejmie zapraszamy na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się

w dniu 15 marca 2013 r. o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja dotycząca bezrobocia na terenie Gminy Zelów.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa oraz osiągniętych wynikach pracy Komisariatu Policji w Zelowie w 2012 roku.   
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów
  a organizacjami pozarządowymi w 2012 roku. 
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2012 roku.
 8. Analiza realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2015 w Gminie Zelów za okres styczeń – grudzień 2012 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie z działalności za 2012 rok. 
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat
  od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów. 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2013”.   
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2013 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia drzew za pomniki przyrody.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.       
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zelów w 2012 roku. 
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie
  w 2012 r.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wolne wnioski i informacje.
 30. Zakończenie sesji.