XXXV sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka First serdecznie zaprasza na XXXV sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zelów za 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2018 rok. 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zelów i jej jednostkom organizacyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 4 miasta Zelowa. 
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zelów na lata 2018-2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów.
 11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zelów oraz zagospodarowania tych odpadów. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Zelów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.  
 15. Zakończenie sesji.

sesja4