XXX sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka First serdecznie zaprasza na XXX sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych. 
 5. Informacja o realizacji uchwał za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 października 2017 roku.
 6. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 października 2017 roku.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zelów za rok szkolny 2016/2017.  
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zelów za I półrocze 2017 roku wraz
  z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury w Zelowie za I półrocze 2017 roku.    
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2017 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości. 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w formie służebności przesyłu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego – Stadionu Miejskiego w Zelowie, ul. Piotrkowska 51.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia opłaty za korzystanie z tych przystanków.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Zelów na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.   
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zelów
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.   
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie. 
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i informacje. 
 23. Zakończenie sesji.