XXV sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Zelów na XXV sesję Rady Miejskiej w Zelowie, która odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Zelów za 2016 rok.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Zelów.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zelów za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.
9. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
11. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 2 lutego 2017 roku do 14 kwietnia 2017 roku.
12. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 2 lutego 2017 roku do 14 kwietnia 2017 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2017 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów oraz wyrażenie zgody na ustanowienie służebności.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 04 sierpnia 2016 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zelów oraz wyrażenie zgody na ustanowienie służebności.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie sesji.