Radni udzielili absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok

Wersja do wydrukuWersja PDF

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Zelowie, która odbyła się w dniu 26 czerwca br. w Domu Kultury, radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Zelowa Urszuli Świerczyńskiej z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2017 rok. Dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 58 737 576,99 zł, co stanowi 100,24% planu, natomiast wydatki ogółem budżetu w kwocie 57 406 578,38 zł, tj. na poziomie 94,57% ustalonego planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 57 425 079,46 zł (100,05% planu), a wydatki bieżące 52 212 499,19 zł (94,62% planu). Z powyższego wynika, że na koniec roku budżetowego 2017 została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieżące są wyższe, aniżeli wykonane wydatki bieżące o kwotę 5 212 580,27 zł. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 1 312 497,53 zł, co stanowi 109,37% planu, a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 5 194 079,19 zł, tj. 94,04% zakładanego planu.

Kwota zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 18 860 552,00 zł i była niższa o 2 155 556,00 zł od kwoty długu wykazanego przez Gminę Zelów w stosunku do końca roku 2016. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2017 rok  uzyskało pozytywną opinię zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie.

absolutirum za 2017 rok