Powiat przeprowadzi konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zelów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Rozpoczęcie konsultacji przewidziano na dzień 11 października 2018 roku, natomiast zakończenie na 19 października 2018 roku. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z załączonym projektem Programu i formularzem konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka konsultacje społeczne), na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego (www.powiat–belchatowski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.