Ponad 121 tysięcy złotych na stypendia szkolne

Wersja do wydrukuWersja PDF

Od dziś w Urzędzie Miejskim w Zelowie można odbierać decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego. Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października br. Gmina Zelów otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 121 464 zł. Z pomocy materialnej skorzysta ok. 334 uczniów.

Decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego będą wydawane po okazaniu się dowodem osobistym do 3 listopada 2017 r. w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie (pokój 106, I piętro). Stypendium szkolne będzie realizowane za pomocą formularzy zamówień (bezgotówkowo) lub na podstawie faktur i rachunków imiennych w formie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Stypendium szkolne będzie można rozliczyć w terminie od 20 listopada do 1 grudnia 2017 r. Wypłata stypendium nastąpi w dniach 19-20 grudnia 2017 r.

Stypendium może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności: udziału w wycieczkach szkolnych do teatru, kina, muzeum, krajoznawczych, zielonych szkołach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych, zajęciach dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, logopedycznych, terapii pedagogicznej, psychologicznej, itp.;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, plastycznych lub innych mających na celu rozwijanie uzdolnień ucznia;

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów, map, globusów, kalkulatorów
i innych pomocy do realizacji procesu dydaktycznego,

b) piórników, tornistrów, plecaków, toreb szkolnych i sportowych, worków na obuwie, przyborników biurowych, zeszytów, bloków, papieru do drukarki, długopisów, piór, korektorów, gumek, klejów, taśm klejących, przyborów rysunkowych, malarskich, kreślarskich, temperówek, plastelin, bibuł, brystoli i innych rzeczy potrzebnych na zajęcia plastyczno-techniczne, itp.,

c) laptopa, netbooka, tableta, komputera i sprzętu komputerowego (monitora, klawiatury, myszki, głośników, słuchawek), drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszy/tonerów do drukarki, nośników danych (m.in. płyta, pendrive), części do ww. urządzeń, abonamentu internetowego za okres od września do czerwca, oprogramowania (system operacyjny, pakiet biurowy), multimedialnych programów edukacyjnych, itp.,

d) gier edukacyjnych,

e) instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,

f) okularów/soczewek/szkieł kontaktowych korygujących wzrok (faktura z adnotacją jakiego ucznia/dziecka dotyczy),

g) stroju sportowego (bluza sportowa, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki sportowe, dres sportowy, skarpety) i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, w łącznej cenie brutto nie wyższej niż 150 zł wydanej na obuwie sportowe i 150 zł wydanej na odzież sportową na jednego ucznia, w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec,

h) stroju sportowego i obuwia sportowego związanego z uprawianiem konkretnej dyscypliny sportowej, mundurku szkolnego wymaganego przez szkołę oraz innego wyposażenia uczniów niezbędnego do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół, związanego ze specyfiką szkoły; zakup taki wymaga potwierdzenia konieczności jego dokonania przez organizatora zajęć,

i) sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (piłki, rękawice piłkarskie, rolki, łyżwy, rower, kimono, strój kąpielowy, klapki na basen, czepek, itp.),

j) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych (sprzęt/przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (z zaświadczeniem ze szkoły, potwierdzającym zasadność ich zakupu),

k) biurka, krzesła do biurka oraz lampki na biurko;

5) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, a w szczególności zakwaterowania w bursie/internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, czesnego za naukę w szkole;

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-5, nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.